Etusivu > Oikeustapauksia
Hakusana:

Kysymys on siitä, miten TyTAL:n 71 §:n 1 momentin mukainen työansio lasketaan, kun henkilöllä on kausiluonteinen työ

9.10.2019

Kysymys on siitä, miten TyTAL:n 71 §:n 1 momentin mukainen työansio lasketaan, kun henkilöllä on kausiluonteinen työ (lomautettuna keskimäärin 5 kk vuodessa, vähintään 100 työttömyyspäivää vuodessa 2010 lähtien).

Kysymys on työmatkapoikkeamasta

10.6.2020

Muutoksenhakulautakunnan arvion mukaan kyse on ollut sekä matkallisesti että ajallisesti vähäisestä poikkeamasta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että lähetyksen noutaminen kaupasta voidaan rinnastaa lapsen päivähoitoon viemiseen tai ruokakaupassa käyntiin ja siten kyse on ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin mukaisesta vähäisestä poikkeamasta.

Kysymys on siitä, voiko niskan retkahdusvammasta aiheutua tinnitusta ja oikeuttaako tinnitus tapaturman seurauksena korvaukseen

24.6.2020

Muutoksenhakulautakunta totesi, että tapaturmalla ja tinnituksen alkamisella on ajallinen syy-yhteys. Muutoksenhakulautakunta kuitenkin totesi, että tieteellinen tutkimusnäyttö niskan retkahdusvamman ja tinnituksen välisestä syy-yhteydestä on ristiriitaista. Tapaturman 26.10.2018 ja tinnituksen välinen lain edellyttämä todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys ei täyty.

Kysymys on siitä, korvataanko jo ennen tapaturmaa polvessa olleen tekonivelen vaihtoleikkaus

17.9.2020

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen oikean polven nivelsidevammoista 9.3.2020 tehtyine tekonivelen vaihtoleikkauksineen. Tapaturman jälkeen polven nivelsidevammoja hoidettiin vaihtamalla tekonivel epävakauden edellyttämän malliseksi.

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut korvaukseen oikeuttavissa, työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ien mukaisissa olosuhteissa laivalla

6.2.2019

Muutoksenhakulautakunta toteaa, että vaikka A ei voikaan vapaasti poistua laivalta, niin hänellä on katsottava olevan työntekopaikallaan myös vapaa-aikaa. Muutoksenhakulautakunta toteaa vielä, että vaikka A onkin osaltaan vastuussa muun muassa aluksen turvallisuudesta ympärivuorokautisesti, ei hänen silti voida katsoa olleen lepoajalla omassa hytissään työssä siten, että kyseessä olisi työtapaturma.

Kyse on siitä, oikeuttaako tinnitus korvaukseen

20.3.2019

Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen lääkkeen aiheuttamasta tinnituksesta ammattitautina. Vakuutusoikeus kumosi 28.9.2020 muutoksenhakulautakunnan päätöksen.

Kysymys oikeudesta korvaukseen vahinkotapahtumasta, joka on sattunut työmatkapoikkeaman aikana

24.4.2019

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että poikkeaminen asunnon ja työpaikan väliseltä tavanomaiselta matkareitiltä lapsensa kouluun viemiseksi ja sen jälkeen kirjeen viemiseksi koulun lähistöllä sijaitsevaan asiamiespostiin on vahinkotapatuman sattuessa ollut edelleen vähäinen sekä matkallisesti että ajallisesti, vaikka kyse onkin ollut lapsen kouluun viemisen jälkeen tapahtuneesta toisesta syystä johtuvasta poikkeamisesta.

Kysymys on siitä, onko vahinkotapahtuma sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa

21.3.2019

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vesipullon hakeminen on matkantekoon tavanomaisesti liittyvää toimintaa ja tapaturma on näin ollen sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 2 momentin nojalla korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

Kysymys on siitä, korvataanko meluvamman perusteella kaksi kuulokojetta

20.3.2019

Vaikka työmelualtistuksen päättymisen jälkeen tapahtunut kuulonaleneman lisääntyminen ei johdu työmelualtistuksesta eikä oikeuta korvaukseen ammattitautilain nojalla, muutoksenhakulautakunta katsoi, että kuulokojekuntoutus kahdella kuulokojeella on tarpeen jo ammattitautina korvattavan meluvamman johdosta hyvän hoitokäytännön mukaisesti.

Kysymys on oikeudesta lapseneläkkeeseen

28.2.2019

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan työtapaturmassa menehtyneen tyttärelle lapseneläkettä ajalta 8.3.2016-31.8.2016.

Kyse on vuosityöansiosta ja pysyvän muutoksen kriteereistä

14.2.2019

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että esitetyn selvityksen perusteella vahingoittuneen työansiot eivät perustu merkittävässä määrin palkkiopalkkaukseen, eikä vuosityöansiota siten ole arvioitava vastaavaa työtä tekevän henkilön keskimääräistä työansiotasoa vastaavaksi.

Kysymys on siitä, onko vahingoittuneen tapaturma 26.2.2018 sattunut korvaukseen oikeuttavissa, työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ien mukaisissa olosuhteissa

13.2.2019

Vahingoittunut on käynyt kesken työpäivän autollaan, jolloin on liukastunut ja kaatunut. Muutoksenhakulautakunta katsoi tapaturman sattumisolosuhteista esitetty selvitys huomioiden, että tapaturma ei ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:ssä tarkoitetun työnteon yhteydessä.

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut tytal 23 §:n mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla asunnon ja työpaikan välillä

7.6.2018

Henkilö oli jäänyt nukkumaan työpaikalle päättyneen vuoron jälkeen. Tapaturma sattui tämän jälkeen. Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

Kyse on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta vuosityöansiosta, pysyvästä muutoksesta rakennusalalla ja uuden lain vaikutuksesta aikaisempaan perustelukäytäntöön

31.5.2018

Työansiot poikkesivat yli 20 % tapaturmaa edeltävän kolmen kalenterivuoden (vertailuaika) työansioiden keskiarvosta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei tämä poikkeama johdu pysyväksi arvioitavasta muutoksesta.

Kyse päivärahan korvattavuudesta, kun tapaturmasta riippumaton ihottuma on siirtänyt eteenpäin olkapään leikkausta

25.10.2018

Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan päivärahaa 100 %:n työkyvyn heikentymän mukaan.

Kyse siitä, voidaanko päiväraha evätä ajalta, jonka nenän sivuontelotulehdus siirtää tapaturmavamman leikkaushoitoa eteenpäin

25.10.2018

Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan päivärahaa 100 %:n työkyvyn alentuman mukaan.

Kysymys on verihyytymäongelmasta johtuneen lääkärikäynnin korvattavuudesta

24.10.2018

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen lääkärikäynnistä.

Kysymys on hissin turvapuhelimen käyttömaksun korvattavuudesta

20.9.2018

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että myös hissin turvapuhelimen käyttömaksut on korvattava tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla.

Kyse on neulanpistostapaturman johdosta vahingoittuneelle annettujen rokotteiden/tehtyjen laboratoriotutkimusten korvattavuudesta

20.9.2018

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi muutoksenhakijan ja hänen työnantajansa valituksen.

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut työmatkalla. Vahingoittunut on lähtenyt veljensä asunnolta, jossa oli yötä, töihin, ja kaatunut kiinteistön parkkipaikalla mennessään autolleen

13.6.2018

Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei kyseessä ole ollut työntekopaikan alueen ulkopuolella oleva, toistuvuudeltaan tavanomaiseksi katsottava työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, jota työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa tarkoitetaan.

Kysymys on siitä, onko vahingoittuneen henkilön tapaturma sattunut korvaukseen oikeuttavissa, työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaisissa olosuhteissa

13.6.2018

Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen vahingoittuneen kaaduttua päiväkodin pihalla viedessään lastaan päivähoitoon.

Kysymys on työtapaturma- ja ammattitautilain 202 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vähennyksestä

26.4.2018

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että perusteita työtapaturma- ja ammattitautilain 202 §:n 1 momentissa tarkoitetun vähennyksen tekemiseen ei ole, koska oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan ei ole Kansaneläkelaitoksen päätöksellä ratkaistu.

Kysymys maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 §:n soveltamisesta

12.4.2018

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin sillä on evätty korvaukset vahinkopäivästä 14.12.2016 alkaen vahinkoilmoituksen toimittamisen määräajan viimeiseen päivään (13.1.2017) saakka ja palautti asian tältä osin vakuutuslaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut sellaisissa olosuhteissa, jotka oikeuttavat korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella

15.2.2018

Muutoksenhakija on ollut tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla asunnoltaan työpaikalleen ja poikennut matkareitin varrella olevalle huoltoasemalle tankatakseen autonsa.

Kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa

15.2.2018

Muutoksenhakulautakunta katsoi tapaturman sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Tapaturma on sattunut vähäiseksi katsottavan tavanomaiselta työmatkareitiltä poikkeaman aikana H:n kaatuessa huoltoaseman ulko-oven edessä.

Kysymys siitä, onko tapaturmasta aiheutunut yrittäjälle ansionalenemaa

14.2.2018

Onko tapaturmasta aiheutunut yrittäjälle ansionalenemaa

Kysymys käsittelyratkaisuna kuolinpesän valitusoikeudesta haittaraha-asiassa

14.2.2018

Muutoksenhakulautakunta totesi, että vaikka haittaraha on henkilökohtainen etuus, jolla on tarkoitettu korvata tapaturmassa vahingoittuneen tai ammattitautiin sairastuneen elinaikanaan kärsimää haittaa, vahingoittuneen kuolinpesä on asiassa asianosainen myös haittarahaa koskevilta osin.

Kysymys siitä, oliko sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista tapaturmaa

14.2.2018

Muutoksenhakija on leikkimielisesti paininut kaverin kanssa ja kaatunut. Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen tapaturmasta.

Kysymys tapaturman yhteydessä särkyneiden silmälasien korvattavuudesta

18.1.2018

L kaatui selälleen ja tämän seurauksena selkärepussa silmälasikotelossa olleet monitehosilmälasit rikkoutuivat korjauskelvottomiksi. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että rikkoutuneet silmälasit eivät ole olleet L:n käytössä lain tarkoittamalla tavalla.

Kysymys ammatillisen kuntoutuksen tarpeen arvioinnista

18.1.2018

Muutoksenhakulautakunta kumosi vakuutuslaitoksen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan N:lle lainmukaisen korvauksen tarpeellisista ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteistä. Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei N:n voida työhistoriansa ja koulutuksensa perusteella arvioida työllistyvän pitkällä tähtäimellä mihinkään sellaiseen työhön, josta hän voisi saada pääasiallisen toimeentulonsa.

Kysymys siitä, onko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan tarkoittamalla matkalla asunnolta työpaikalle

13.12.2017

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että säännöstä tulkittaessa on otettava huomioon myös työntekijän tosiasiallinen asuminen ja sen vakiintuneisuus. Muutoksenhakulautakunta katsoi huomioon ottaen vahingoittuneen asumisolosuhteet tässä tapauksessa, että miesystävän asuntoa on pidettävä vahingoittuneen työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna asuntona.

Kysymys siitä, onko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan tarkoittamalla matkalla asunnolta työpaikalle

13.12.2017

Muutoksenhakulautakunta katsoi huomioon ottaen vahingoittuneen asumisolosuhteet tässä tapauksessa, että miesystävän asuntoa on pidettävä vahingoittuneen työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna asuntona ja tapaturma on näin ollen sattunut matkalla laissa tarkoitetulta asunnolta työpaikalle.

Kysymys tapaturman käsitteestä

20.9.2017

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen katsoen, että nyt kyseessä olevassa tilanteessa on harjoitettu jujutsu-lajille tyypillistä ottelutoimintaa, johon kuuluu lajille ominaisten hyökkäys- ja puolustustekniikoiden suorittamista, kuten muun muassa potkuja ja niiden torjuntoja.

Kysymys työtapaturma- ja ammattitautilain 202 §:n 1 momentin mukaan vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta päivärahasta tehtävästä laskennallisesta vähennyksestä

20.9.2017

Muutoksenhakulautakunta muutti vakuutuslaitoksen päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan X Oy:lle lainmukaisen korvauksen sen J:lle maksamasta sairausajan palkasta ajalta 14.7.2016 - 30.7.2016 täysimääräisenä ilman vähennystä.

Kysymys hammasvaurion korvattavuudesta

20.9.2017

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen todeten, että syödessä sattuvan hammasvaurion korvaaminen edellyttää, että nautittu ruoka-aine on sisältänyt vierasesineen tai muuta ruokaan kuulumatonta ainetta.

Kysymys olkapään kiertäjäkalvosinsairauden olennaisen pahenemisen korvaamisesta

31.8.2017

Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen tapaturmassa 3.9.2016 aiheutuneesta oikean olkapään kiertäjäkalvosinsairauden olennaisesta pahenemisesta ja siitä 13.9.2016 jälkeenkin aiheutuneesta sairaanhoidon tarpeesta ja työkyvyttömyydestä.

Kysymys valitusajan viimeisenä päivänä sähköpostilla klo 19.49 lähetetyn valituksen tutkimisesta

17.8.2017

Muutoksenhakulautakunta tutki valitusajan viimeisenä päivänä klo 19.49 lähetetyn valituksen katsoen, että valitus on saapunut työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyssä määräajassa, koska vakuutuslaitoksen muutoksenhakuohjeessa ei ole ilmoitettu vakuutuslaitoksen aukioloaikaa.

Kysymys tapaturman johdosta suoritetun leikkauksen jälkeen kehittyneen suolilaman korvattavuudesta.

15.6.2017

Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen 16.3.2016 suoritetun polvileikkauksen jälkeen aiheutuneesta suolilamasta.

Kysymys oikeudesta korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, kun tapaturma on sattunut vahingoittuneen lähdettyä vaihtamaan työssä kastuneita vaatteita kesken työpäivän

26.4.2017

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kyseessä on työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n ja 23 §:n 2 kohdan nojalla korvattava työtapaturma.

Kysymys käsittelyratkaisuna kuolinpesän valitusoikeudesta

15.2.2017

Kysymys käsittelyratkaisuna kuolinpesän valitusoikeudesta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kuolinpesällä on asianosaisasema haittarahaa koskevassa asiassa ja näin ollen kuolinpesän valitus voidaan tutkia kokonaisuudessaan

Kysymys oikeudesta korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, kun vahingoittunut on kaatunut matkalla töistä terveyskeskukseen

15.2.2017

Tapaturma sattui työmatkalla klo 14:10, matkalla terveyskeskukseen. Tapaturmapäivänä J:n työn on pitänyt päättyä klo 15:00. Sairauskertomuksen mukaan J:lla on ollut varattuna aika tälle päivälle muutaman päivän ajan jatkuneen silmän punoittelun sekä vasemman päkiän alueen kivun vuoksi. Lisäksi on mainittu, että J:lle on sattunut tapaturma vastaanotolle tullessaan. Muutoksenhakulautakunta kumosi vakuutuslaitoksen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen työtapaturmasta.

Kylmänkyhmyt korvattiin pakkasella metsätöissä tapahtuneesta kylmäaltistuksesta aiheutuneina ja tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 5 kohdan tarkoittamana paleltumisena

16.4.2015

Kylmänkyhmyt korvattiin pakkasella metsätöissä tapahtuneesta kylmäaltistuksesta aiheutuneina ja tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 5 kohdan tarkoittamana paleltumisena

Kahta kuulokojetta ja hälytinjärjestelmää ei korvattu meluvamman lukuun

29.5.2013

Vlla oli todettu ammattitautina työmelun aiheuttama 26.9.1983 ilmennyt meluvamma. Vakuutuslaitos oli korvannut kuulokojeen toiseen korvaan sekä myöntänyt haittarahan 3. haittaluokan mukaan 28.12.1999 alkaen. V oli sittemmin jäänyt eläkkeelle.

Korvaus tutkimuskuluista

3.3.2011

Koska F:lla ei ole todettu korvaukseen oikeuttavaa ammattitautia, oikeutta ansionmenetyskorvaukseen ammattitautitutkimusten ajalta ei ole. Tapaturmavakuutuslain nojalla työkyvyttömyys korvataan vain, jos se on aiheutunut ammattitaudista. Ammattitautitutkimusten ajalta aiheutuvaa työkyvyttömyyttä ei ole säädetty korvattavaksi.

Kipupumppu ja hammashoito

16.3.2011

Vaikka hammashoito on ollut tarpeen ennen kipupumpun asennusta, se ei kuitenkaan ole ollut tapaturmavamman tarpeellista hoitoa eikä sitä korvata tapaturmavakuutuslain 15 §:n nojalla.

Koulutustilaisuuden vapaa-ajan osuus

6.3.2003

Tapaturma oli sattunut kokousristeilyn ennalta ilmoitetun ohjelman mukaisessa vapaan ohjelman osuudessa, jota ei voitu pitää myöskään P:n kohdalla työaikana, vaikka P oli toiminut risteilyemännän tehtävissä koko risteilyn ajan. Kysymyksessä oli vapaa-aikana sattunut vahingoittuminen, josta ei suoritettu korvausta.

Kahvitauolla sattunut tapaturma

11.9.2003

M oli leipää leikatessaan saanut haavan käteensä työpaikalla. Mitkään työpaikan puutteelliset olosuhteet tai muut työhön tai työolosuhteisiin liittyvät tekijät, jotka olisivat voineet lisätä tapaturmariskiä, eivät olleet myötävaikuttaneet tai olleet syynä tapaturman sattumiseen. Tapaturma ei kuulunut tapaturmavakuutuslain mukaisen lakisääteisen vakuutusturvan piiriin. Tapaturma 25.11.2002 ei ollut kohdannut M:ää työssä eikä työstä johtuvissa olosuhteissa.

Kotona päivystystehtävän suorittamisen jälkeen sattunut tapaturma

2.10.2003

Vahingoittuminen hänen kotonaan päivystystehtävän suorittamisen jälkeen ei ollut sattunut työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa, joten kysymyksessä ei ole tapaturmavakuutuslain nojalla korvaukseen oikeuttava tapaturma.

Kuulon apuvälineitä ei pidetty tarpeellisina meluvamman aiheuttamien toiminnanrajoitusten vuoksi

11.4.2007

Apuvälineiksi suositeltuja optista hälytinjärjestelmää (sisältäen ovikellolähettimen, puhelinlähettimen, palohälytinlähettimen ja kannettavan vastaanottimen), vahvistinpuhelinta ja televisionkuuntelulaitetta ei voitu pitää A:lle ammattitautina korvatun meluvamman aiheuttamien toiminnanrajoitusten vuoksi tarpeellisina kuntoutuksena korvattavina apuvälineinä.

Keuhkotuberkuloosin laukaisema reaktiivinen artriittioireyhtymä

13.9.2009

A oli laitoshuoltajan työssä altistunut tuberkuloosibasillille siinä määrin, että sen altistava vaikutus oli riittänyt aikaansaamaan hänellä todetun tuberkuloosin. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että mainittu infektio oli todennäköisesti laukaissut hänellä todetun reaktiivisen artriittioireyhtymän.