Etusivu > Oikeustapauksia
Hakusana:

Tapaturman katsottiin sattuneen tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla ja se korvattiin työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1-kohdan perusteella

26.10.2017

Tapaturman katsottiin sattuneen tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla ja se korvattiin työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1-kohdan perusteella

Tapaturman ei katsottu sattuneen työssä, työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa eikä työhön liittyvällä tavanomaisella virkistystauolla eikä sitä korvattu työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n, 22 §:n tai 23 §:n perusteella

14.6.2017

Tapaturman ei katsottu sattuneen työssä, työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa eikä työhön liittyvällä tavanomaisella virkistystauolla työntekopaikan alueen läheisyydessä eikä sitä korvattu työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n, 22 §:n tai 23 §:n perusteella

Tapaturman katsottiin sattuneen työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa ja se korvattiin työntekopaikan alueella sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n perusteella

7.12.2016

Tapaturman katsottiin sattuneen työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa ja se korvattiin työntekopaikan alueella sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n perusteella

Tapaturman katsottiin sattuneen työnteon yhteydessä ja se korvattiin työssä sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin perusteella

30.11.2016

Tapaturman katsottiin sattuneen työnteon yhteydessä ja se korvattiin työssä sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin perusteella

Tapaturman ei katsottu sattuneen ruokailu- tai virkistystaukoon liittyvässä tavanomaisessa toiminnassa eikä sitä korvattu työntekopaikan alueen ulkopuolella sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 2-kohdan perusteella

11.1.2017

Tapaturman ei katsottu sattuneen ruokailu- tai virkistystaukoon liittyvässä tavanomaisessa toiminnassa eikä myöskään työntekopaikan alueen läheisyydessä eikä sitä korvattu työntekopaikan alueen ulkopuolella sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 2-kohdan perusteella

Tapaturman ei katsottu sattuneen työhön liittyvään koulutustilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa eikä sitä korvattu erityisissä olosuhteissa sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 1-kohdan perusteella

6.4.2017

Tapaturman ei katsottu sattuneen työhön liittyvään koulutustilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa eikä sitä korvattu erityisissä olosuhteissa sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 1-kohdan perusteella

Työmatkalla tapahtunutta kipeytymistä ei korvattu työliikekipeytymisenä työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:n perusteella

15.12.2016

Työmatkalla tapahtunutta kipeytymistä ei korvattu työliikekipeytymisenä työtapaturma- ja ammattitautilain 33 §:n perusteella

Työpaikan ulkopuolella järjestetyn tyky-iltapäivän ohjelmaan kuulumattomassa leikkimielisessä painiottelussa sattuneen vahinkotapahtuman ei katsottu sattuneen työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa

17.10.2013

P oli osallistunut työpaikan ulkopuolella järjestettyyn henkilökunnan tyky-iltapäivään. Pn nilkka oli vääntynyt painimatolla leikkimieliseksi sovitun painiottelun aikana. Kyseinen painiottelu ei kuulunut tyky-iltapäivän ennalta ilmoitettuun ohjelmaan.

Työaikaan luettavalla tauolla, työpaikan pääoven edessä ulkoportailla sattunut tapaturma korvattiin

15.8.2013

Muutoksenhakulautakunta totesi, että tapaturmaan ei ole olennaisesti vaikuttanut mikään Sn tällä tauolla suorittamasta toiminnasta johtuva erityinen, lisääntynyt tapaturmariski. Tapaturman aiheuttajana oli työntekijöille ruokaa tuovan pakettiauton törmääminen seinään.

Työmatkan poikkeamalla sattunut tapaturma korvattiin

12.1.2012

Muutoksenhakulautakunta katsoi, H:n työn luonteesta ja työmatkasta esitetty selvitys kokonaisuudessaan huomioon ottaen, että H:n tekemä poikkeama on ollut vähäinen ja johtunut hyväksyttävästä syystä. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että myös poikkeaman aikana sattunut tapaturma oikeuttaa korvaukseen tapaturmavakuutuslain perusteella. Tamla 2531/2011

Työstä johtuvat olosuhteet

21.2.2011

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että E:n tapaturma, joka oli sattunut luennointimatkalla kävelyllä,  oli  sattunut vapaa-ajalla, joten tapaturman ei voida katsoa sattuneen tapaturmavakuutuslain 4 §:ssä tarkoitetussa työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa.

Työmatka

18.8.2011

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kysymyksessä ei ole ollut niin vähäinen poikkeama, että sen jälkeen säännöllisesti käytetyllä työmatkareitillä sattuneen tapaturman voitaisiin katsoa kohdanneen N:ää työstä johtuvissa olosuhteissa.

Tekonivelleikkauksen rutiineihin kuuluva hammaslääkäritutkimus

17.9.2003

Ennen tekonivelleikkauksen suorittamista tehtiin leikkausrutiineihin kuuluvana tutkimuksena hammaslääkärin tarkastus ja röntgentutkimus. Tapaturmalautakunta määräsi vakuutuslaitoksen korvaamaan näistä aiheutuneet kulut tapaturmavamman sairaanhoitokuluina.

Tavoitepalkkio ja palvelusvuosilisä ansionalenemavertailussa

17.9.2003

Esitetyn selvityksen mukaan J:lle oli maksettu tavoitepalkkio vuosina 1999, 2000, 2001 ja 2002. J:n vuonna 2002 saamia ansiotuloja määrättäessä oli tullut ottaa huomioon myös tavoitepalkkio, koska sitä ei voitu pitää kertaluonteisena suorituksena, vaan kysymyksessä oli ollut jo vakiintunut tulo. Myös palvelusvuosilisä oli vakiintunutta tuloa, joka oli otettava huomioon vuoden 2002 ansiotuloja laskettaessa. Tapaturmalautakunta katsoi, että ansionalentuma oli oikein määritetty alle 10 %:ksi 1.2.2003 lukien vertaamalla vuonna 2002 ansaittuja tuloja vuosityöansioon, joka oli korotettu indeksillä vuoden 2002 tasoon.

Tapaturmaa Kansaneläkelaitoksen Aslak-kuntoutuksessa ei korvattu

17.9.2003

Vaikka kuntoutus olikin suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa, kysymyksessä oli kuitenkin ollut Kansaneläkelaitoksen järjestämä kuntoutus, jonka yhteydessä sattuneen vahingoittumisen ei voitu katsoa kohdanneen työntekijää työstä johtuvissa olosuhteissa.

Tapaturmaeläkkeestä tehtävä vähennys

17.9.2003

Tapaturmalautakunta poisti tapaturmaeläkkeestä tehdyn vähennyksen noudatettuun oikeuskäytäntöön viitaten.

Työmatkan vähäinen keskeytyminen

14.1.2004

A oli työmatkallaan työntänyt vastaan tulevien kaistalla ollutta autoa ja tuntenut selässään kipua. Auto oli ollut siten, että A ei ole päässyt jatkamaan matkaansa. Pysähtyminen auttamaan oli aiheuttanut vain vähäisen lisän työmatkan kestoon. Tapaturmalauta-kunta katsoi, että vahinkotapahtuma oli sattunut työstä johtuvissa olosuhteissa matkalla työstä asunnolle.

Työntekijöiden vapaaehtoinen liikunta vai edustustehtävä

22.4.2004

Liikuntatapaturmaa ei korvattu, koska katsottiin, että kysymyksessä oli paremminkin ollut viikottaiseen vapaaehtoiseen liikuntaharrastukseen liittyvä ottelu kuin työnantajan edustajana pelattu erillinen turnaus tai vastaava.

Työmatkareitti

22.12.2004

Vaikka kysymyksessä ei ollutkaan lyhin matka kodin ja työn välillä, oli ajoreitti esitetyn selvityksen mukaan ollut kuitenkin H:n säännöllisesti käyttämä reitti, jonka hän oli todennut paremmaksi ajaa. Ajoreittiä ei myöskään voitua pitää, lyhyempään reittiin verrattaessa, oleellisesti pidempänä ajomatkaltaan tai -ajaltaan. H:lla oli näin ollen työtapaturman johdosta oikeus korvaukseen tapaturmavakuutuslain nojalla.

Tapaturma sattui matkalla lääkäriin työhön liittyvän sairauden johdosta. Korvattiin

18.10.2006

Tapaturman sattuessa A oli matkalla lääkäriin työuupumusoireiden vuoksi. Tapaturma kohtasi häntä tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa työstä johtuvissa olosuhteissa. Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen työtapaturman johdosta.

Tapaturmavamman leikkaushoito viivästyi muun sairauden vuoksi

4.9.2008

Vasemman olkapään tapaturmavammojen leikkaushoito oli viivästynyt tapaturmasta riippumattoman keuhkosairauden johdosta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että mikäli leikkaus olisi tehty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, S olisi ollut tapaturmavammojen puolesta työkykyinen.

Tuberkuloosi ammattitautina

7.10.2010

K oli työskennellyt tarjoilijana ravintolassa aikana, jolloin asiakkaana oli käynyt tuberkuloosia sairastava henkilö. Muutoksenhakulautakunnan päätöksen mukaan voidaan arvioida, että altistava vaikutus on ollut riittävä aikaansaamaan K:lla todetun tuberkuloosin. Kun asiakirjoista ei ole myöskään käynyt ilmi mitään muuta työn ulkopuolista altistusta tuberkuloosille, muutoksenhakulautakunta katsoi, että kysymyksessä on todennäköisesti pääasiallisesti työstä aiheutunut ammattitautina korvattava sairaus.

Työsuhde

28.1.2010

M ja A olivat sopineet siitä, että A tekee työn M:lle vastikkeesta. A:n mukaan työ oli sovittu tehtäväksi normaalina palkkatyönä. M:n mukaan työ oli sovittu tehtäväksi yksityisyrittäjänä. Kirjallista sopimusta asiasta ei ole ollut. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että asia joudutaan ratkaisemaan yleisen elämänkokemuksen ja asiassa ilmenneiden muiden seikkojen perusteella. Käytännössä kuvatunlaista kirvesmiehen työtä tehdään omakotitalotyömaa-rakennuksilla sekä työsuhdetyönä että yrittäjänä. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kun tässä tapauksessa mitään vakuuttavaa näyttöä ei ollut siitä, että kyseinen työ olisi nimenomaan sovittu tehtäväksi yrittäjänä, on tilanne tulkittava niin, että todennäköisemmin se on kuitenkin ollut tarkoitettu tehtäväksi työsuhteessa. Näin ollen kysymyksessä on katsottava olleen työsuhde ja siten tapaturma on korvattava työtapaturmana