Etusivu > Oikeustapauksia
Hakusana:

Vuosityöansio määritettiin työtapaturma- ja ammattitautilain 72 §:ssä tarkoitetun pysyvän muutoksen perusteella määräytyvän vuosityöansion mukaan

30.10.2017

Vuosityöansio määritettiin työtapaturma- ja ammattitautilain 72 §:ssä tarkoitetun pysyvän muutoksen perusteella määräytyvän vuosityöansion mukaan

Vuosityöansiota ei määritetty työtapaturma- ja ammattitautilain 72 §:ssä tarkoitetun pysyvän muutoksen perusteella määräytyvän vuosityöansion mukaan

9.11.2016

Vuosityöansiota ei määritetty työtapaturma- ja ammattitautilain 72 §:ssä tarkoitetun pysyvän muutoksen perusteella määräytyvän vuosityöansion mukaan

Vakuutuslaitos ei ollut velvollinen korvaamaan kunnan laskua koskien E-lääkärinlausunnon lausuntopalkkiota

21.6.2016

Vakuutuslaitos ei ollut velvollinen korvaamaan kunnan laskua koskien E-lääkärinlausunnon lausuntopalkkiota

Vakuutuslaitos ei ollut velvollinen korvaamaan yksityisen lääkäritalon laskua koskien E-lääkärinlausunnon lausuntopalkkiota

21.6.2016

Vakuutuslaitos ei ollut velvollinen korvaamaan yksityisen lääkäritalon laskua koskien E-lääkärinlausunnon lausuntopalkkiota

Vakuutuslaitos määrättiin ryhtymään toimenpiteisiin ammatillisen kuntoutustarpeen selvittämiseksi ja kuntoutukseen ohjaamiseksi

7.6.2012

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että korvattavasta vammasta aiheutuu pitkäaikaisia rajoituksia työ- ja toimintakyvylle ja ansiomahdollisuuksille, ammatillinen kuntoutustarve tulee selvittää ja tarvittaessa vahingoittunut tulee ohjata kuntoutukseen. Vakuutuslaitoksen tulee ryhtyä edellä mainittuihin toimenpiteisiin, jotta vahingoittunut tapaturmavamman aiheuttamista rajoituksista huolimatta kykenisi siirtymään sellaiseen uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa. Tamla 143/2012

Vastavuoroisesta työstä ei sovittu

13.10.2004

Työn tekemisen vastikkeena voi olla myös toisen sopijapuolen suorittama työ eli niin sanottu vastavuoroinen työ. Tällainen työ tarkoittaa sitä, että sopijapuoli tekee työtä toiselle sopijapuolelle ja saa työstään vastikkeeksi toisen osapuolen työsuorituksen. Jotta työsuhteen vastiketunnusmerkki täyttyisi, on oikeuskäytännössä katsottu, että osapuolten on etukäteen sovittava niistä työsuorituksista, jotka he keskenään vaihtavat. Työsuhteen tunnusmerkki ei tältä osin täyty, jos vastikkeeksi toisen suorittamasta työstä on sovittu joskus tulevaisuudessa tapahtuva tarkemmin määrittelemätön työsuoritus. Asiakirjatietojen mukaan S oli tehnyt satunnaista työtä N Ay:lle. Rahapalkkaa ei ollut maksettu eikä muustakaan palkasta ollut ennen tapaturmaa sovittu. Tapaturmalautakunta katsoo, että vastavuoroisesta työsuorituksesta ei ollut etukäteen sovittu sillä tavalla, että kysymyksessä voitaisiin katsoa olevan vastavuoroinen työ.

Varusmiespalvelus pahentanut rasitusperäisiä luumuutoksia

19.4.2004

Kuvantamislöydösten perusteella kyse on ollut luun rasitusperäiseen reaktioon liittyvästä muutoksesta, niin sanotusta esiasteen rasitusmurtumasta, joka ei vielä näy tavallisissa röntgenkuvissa. Tämä kehitys on todennäköisesti alkanut jo ennen varusmiespalvelusta. Varusmiespalvelukseen tyypillisesti liittyy alaraajakuormitusta ja liikuntapainotteista toimintaa. Näin ollen tapaturmalautakunta katsoi, että varusmiespalvelus on todennäköisesti olennaisesti pahentanut näitä K:lla jo ennen varusmiespalvelusta olleita oikean säären ja nilkan rasitusperäisiä luumuutoksia ja tähän liittyvää oireilua. Kysymys on siten tämän pahenemisen osuuden osalta sotilastapaturmalain mukaan korvattavasta palvelussairaudesta.

Vähäinen poikkeama työmatkalla

22.12.2004

T oli postilaatikolle mennessään poikennut välittömältä työmatkareitiltään. Kysymyksessä oli kuitenkin ollut ajallisesti ja matkan pituuden osalta vähäinen poikkeama. T oli lisäksi kertonut hakevansa sanomalehden postilaatikosta aina silloin, kun hän tulee töistä kotiin kyseiseen ai-kaan. Tapaturmariskin ei liioin voida arvioida lisääntyneen poikkeaman johdosta. Tapaturma korvattiin.

Vuosityöansion määrittäminen, kun ammattitauti ilmeni aikana, jolta työntekijälle oli myönnetty oikeus työttömyyseläkkeeseen

13.10.2005

A oli ennen työttömyyseläkkeelle siirtymistään työelämässä ollessaan työskennellyt 30.11.1995 saakka. Tapaturmalautakunta katsoi, että päivärahaa ja tapaturmaeläkettä laskettaessa vuosityöansio tuli määritellä näiden työansioiden mukaan.

Vakuutuslaitos ei voinut uudella päätöksellä oikaista virheellisenä pitämäänsä aikaisemmin antamaansa lainvoimaista päätöstä

29.3.2006

Vakuutuslaitos ei voi, hakematta lainvoimaiseen päätöksen poistamista, uudella päätöksellä katsoa, että kysymyksessä ei olekaan ollut työssä eikä tapaturmavakuutuslain 4 §:n tarkoittamissa työstä johtuvissa olosuhteissa sattunut tapaturma. Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian vakuutuslaitokselle.

Vaalimateriaalin vieminen työajalla ei liittynyt lehtorin/luottamusmiehen toimeen

17.1.2007

Tapaturman sattuessa A oli ollut hoitamassa ammattiyhdistyksen asioita. Tapaturma oli tosin sattunut työajalla mutta ammattijärjestön valtuustovaalien vaalimateriaalin viemisen ei voida katsoa liittyneen sillä tavalla A:n lehtorin työhön tai hänen toimeensa työpaikan luottamusmiehenä, että kyseessä olisivat olleet olosuhteet, jotka ovat rinnastettavissa työstä johtuviin olosuhteisiin. A:lla ei näin ollen ollut oikeutta saada tapaturmavakuutuslain perusteella korvausta tapaturman johdosta.

Vuosityöansio

14.1.2010

P:n ansiot ovat vuosina 2003-2008 kertyneet osa-aikaisesta työstä hänen tehdessään lyhennettyä työaikaa ja pelkkää päivätyötä sekä pitämällä virkavapaita lastenhoidon järjestämiseksi. Lyhennetty työaika on liittynyt osaksi lakisääteiseen oikeuteen työajan lyhennykseen lastenhoidollisten ja lasten koulun aloittamiseen liittyvien syiden vuoksi. Hän on tehnyt normaalia työtä ilman työajan lyhennyksiä 13.10.2008 alkaen. Työtapaturma on sattunut 10.12.2008. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että aiemmasta lakisääteisestä hoitovapaaoikeudesta ja siihen liittyvästä osa-aikaisesta työstä johtuvaa alhaisempaa ansiotasoa ei voida pitää vuosityöansion perusteena silloin, kun tämä poikkeuksellinen oikeus työajan lyhennykseen on jo päättynyt ja normaaliin kokoaikaiseen työaikamuotoon on palattu.